top of page

קופת בריאים

  • 1 hour
  • 120 שקלים חדשים
  • Location 1

Service Description

האדם הוא מכלול של גוף, נפש ורוח. אנו רגילים להתייחס למושג בריאות רק במובנים הפיזים. נוטים לחשוב שאנו בריאים עד לרגע שקורה משהו בגוף ואז לטפל בבעיה פיזית נקודתית ולא מייחסים חשיבות, מזניחים צדדים נוספים של המשוואה הבריאות מוגדרת כמצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, עם יכולת לנהל חיים פוריים מבחינה חברתית וכלכלית. נמצאו לפחות תשעה מרכיבים במשואת הבריאות שעוזרים לשמור על הבריאות במובן הרחב והכוללני של המילה


Contact Details

  • ISR

    lifeflow7@gmail.com


bottom of page